Skip to content

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Responsabilitats i compromisos > Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Des de Moventia assumim la responsabilitat de treballar pel compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Ho fem amb la promoció d’iniciatives, en línia amb els objectius de l’agenda 2030 de les Nacions Unides, que aporten valor als seus grups d’interès.

A través de la integració d’alguns dels ODS al dia a dia de la nostra empresa, dirigim els nostres esforços a aconseguir un futur millor i més sostenible.

Educació de Qualitat

Des de la nostra empresa ens hem fixat com a propòsit seguir promovent la formació i el desenvolupament professional de les persones joves participant en iniciatives per integrar-los en el mercat laboral i vetllant per oferir una formació tècnica i professional inclusiva, equitativa i de qualitat. N’és un bon exemple la nostra participació en formacions, la impartició de cursos específics o la formació dual de convenis de pràctiques amb estudiants, entre altres accions.

Igualtat de gènere

La igualtat de gènere (ODS 5) és un altre dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que integrem dins de la nostra activitat, mantenint el nostre compromís ferm per la reducció de desigualtats, fent esforços per erradicar qualsevol discriminació envers les dones i assegurant que tinguin les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida i, concretament, a l’entorn laboral. És per això que formem els nostres treballadors en sensibilització i igualtat d’oportunitats, i també estem en procés de certificar totes les nostres empreses amb el segell SGI 20.10 del Sistema de Gestió d’Igualtat d’Oportunitats.

Treball digne i creixement econòmic

Des de Moventia ens hi adherim amb la intenció de fomentar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria com a principals valors per a incrementar la productivitat i promoure un entorn laboral digne, segur, saludable i inclusiu. Per tal d’assolir aquests objectius, des de la nostra empresa impulsem la inclusió laboral de persones amb diversitat funcional i contribuïm a facilitar a pimes, autònoms i emprenedors del territori l’adquisició de vehicles, amb l’objectiu d’impulsar-ne el creixement laboral. A més, mitjançant protocols o cursos, integrem a nous professionals i prevenim situacions de risc a l’entorn laboral.

Ciutats i comunitats sostenibles

Mitjançant aquest propòsit, altament lligat als nostres valors, contribuïm al desenvolupament sostenible de les zones urbanes i les comunitats on operem. Sumem esforços per oferir respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic fomentant la seguretat viària, fent atenció a la qualitat de l’aire, el so o les emissions, sempre posant una atenció especial a les necessitats dels col·lectius més desafavorits. Com a mostra, la prova pilot de parades a demanda per a dones que viatgen soles o en grup, així com la nostra col·laboració amb fundacions que impulsen aquests objectius.

Producció i consums responsables

Des de Moventia tenim el propòsit d’aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. Pretenem disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. És per aquest motiu que encoratgem les empreses que integren el nostre grup a adoptar pràctiques sostenibles que promoguin la sostenibilitat. En aquest sentit, instal·lem estacions de subministrament de gas amb l’objectiu de proveir els autobusos propulsats per GNC, obrim al públic estacions de proveïment de GNC i comptem amb un certificat d’ús d’energia 100 % sostenible.

Acció climàtica

En la nostra intenció per enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i incorporar mesures relatives al canvi climàtic a les nostres polítiques d’empresa també ens adherim a l’ODS 13, per l’Acció Climàtica. En aquest sentit, des de la nostra companyia hem renovat flotes cap a models de vehicles sostenibles (híbrids, elèctrics i de gas comprimit), difonem els avantatges de la mobilitat sostenible, tant a nivell intern com extern; apostem per la venda de vehicles 100 % elèctrics, mitjançant la nostra divisió de mobilitat privada i ampliem la presència del servei de bicicleta compartida a nivell europeu.

Aliança dels Objectius

Com promou l’últim Objectiu de Desenvolupament Sostenible establert el 2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, des de la nostra empresa considerem vital encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públics, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. Creiem que és important aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels indicadors que s’han fet servir per mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als països en desenvolupament.

En aquesta línia, construïm sinergies amb entitats culturals de referència i promovem accions per fer arribar cultura de qualitat als territoris on operem; establim i renovem aliances amb iniciatives vinculades als territoris; reobrim instal·lacions a grups de centres educatius i d’ensenyament professionalitzadors i donem suport a diverses iniciatives i entitats esportives.

ACTUALITAT