Skip to content

Igualtat, diversitat i inclusió

Uneix-te a Moventia > Igualtat, diversitat i inclusió

Vetllem per garantir un entorn de treball inclusiu i no discriminatori.

En compromís amb l’ODS 5 per la igualtat, que integrem dins de la nostra activitat, des de Moventia vetllem per garantir un entorn de treball inclusiu i no discriminatori.

El nostre propòsit es reflecteix en els processos de selecció i promoció interna, en l’ús de llenguatge inclusiu, en la contractació i retribució i en la promoció de diversos protocols en casos d’assetjament o de qualsevol tipus de discriminació.

Compromís per garantir la igualtat entre dones i homes a totes les empreses del grup

Entre les polítiques de responsabilitat social corporativa de Moventia hi trobem el compromís per garantir la igualtat entre dones i homes a totes les empreses del grup, amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció màxima del personal i alhora potenciar-ne les aptituds i capacitats. L’any 2022 es van presentar i registrar els Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de l’empresa, d’acord amb els reials decrets 901/2020 i 902/2020.

Mecanismes de prevenció de l’assetjament sexual

Una mostra del propòsit de la companyia és que totes les empreses del grup compten amb mecanismes de prevenció de l’assetjament sexual i es regeixen per l’accés igualitari a l’ocupació, la classificació professional, la formació i la promoció, així com la retribució i la conciliació familiar per a tot el personal.

El sistema de gestió d’igualtat d’oportunitats de Moventia ha estat certificat amb el segell SGI 20.10

Carta de la Diversitat

En el marc del nostre objectiu per fomentar els principis fonamentals de la igualtat, la diversitat i la inclusió, des de Moventia signem la Carta de la Diversitat promoguda per la Fundació Diversitat.

A través d’aquesta iniciativa, des de Moventia ens comprometem a vetllar pel compliment dels seus 10 principis:

SENSIBILITZACIÓ

Sensibilitzem sobre els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte
a la diversitat, els incloem com a valors de la nostra empresa, i també
en fem difusió entre el nostre personal.

DIVERSITAT A LA PLANTILLA

Avancem en la construcció d’una plantilla diversa, fomentem la
integració de persones amb perfils diversos, independentment del
gènere, l’orientació sexual, l’ètnia, la nacionalitat, la procedència, la
religió, les creences, l’edat, la diversitat funcional, o qualsevol altra
circumstància personal o social.

INCLUSIÓ

Promovem la inclusió de tota la plantilla, n’afavorim la integració
efectiva i evitem qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, a
la feina.

ÍNDEX DE LA DIVERSITAT I LA INCLUSIÓ (D&I) COM A POLÍTICA TRANSVERSAL

Tenim en compte la diversitat en totes les polítiques de direcció de les
persones, la gestionem de manera transversal, com a base de totes
les decisions que es prenguin en aquest àmbit.

CONCILIACIÓ

Promovem la conciliació i la corresponsabilitat a través d’un equilibri
en el temps de treball, família i lleure, establim mecanismes que
permetin l’harmonització de la vida laboral amb la familiar i el personal
de tota la plantilla.

DIVERSITAT DE CLIENTS

Reconeixem la diversitat dels nostres clients com a font d’innovació i
desenvolupament.

COMUNICACIÓ INTERNA

Ampliem i comuniquem el compromís del grup a tot el personal, fem
partícip a tota l’empresa de la responsabilitat adquirida com a signants
de la Carta de la Diversitat.

SUMAR A EMPRESES PROVEÏDORES

Ampliem i comuniquem el compromís corporatiu a les empreses
proveïdores, les convidem a unir-se a la comunitat d’empreses que a
Espanya s’adhereixen de manera voluntària a la Carta de la Diversitat.

COMUNICACIÓ EXTERNA

Traslladem i fem arribar aquest compromís a terceres entitats:
administracions, organitzacions empresarials, sindicats i altres agents
socials.

BONES PRÀCTIQUES

Difonem les polítiques de D&I i els resultats obtinguts, a través de la
pàgina web, memòria anual de l’empresa, esdeveniments, etc.

ACTUALITAT