Amb l’objectiu de compartir noves idees i innovar en aspectes que ajudin a resoldre dificultats amb les que es troben avui dia les diferents unitats de negoci de Moventia, s’han posat en marxa els Tallers de Millores en els que quinzenalment hi participa el grup del Department de Marketing de Moventia, conjuntament amb les gerències, els equips directius i altres membres de departaments implicats en la temàtica que es tracta en cada sessió.

El primer taller va tenir lloc el passat dia 2 d’octubre i va estar dedicat a l’àrea de negoci de lloguer de cotxes NIZACARS.

De cada sessió se n’extreuen unes conclusions, després de la presentació i el brainstorming que es realitza en equip, dirigides a poder ser aplicades en el dia a dia del negoci per a millorar processos que portin a un major èxit i a poder trovar noves oportunitats dintre de l’entorn canviant en que ens trobem.

16 de octubre de 2020
0