Moventia activa una sèrie de recomanacions i protocols d'actuació per al control de risc d'infecció per coronavirus COVID-19, en tots els seus centres de treball de mobilitat pública(autobusos, oficines i cotxeres) i de mobilitat privada (concessionaris, tallers i oficines).

OBJECTE

L'objectiu de la present instrucció és recomanar les accions a seguir davant diferents situacions laborals, que puguin donar-se en l'escenari d'Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional declarada per OMS, a conseqüència d'un brot per nou coronavirus (COVID-19).

S'avalua el risc d'infecció davant diferents situacions laborals i s'exposen mesures per a reduir-lo.

Aquesta instrucció, com qualsevol altra, s'actualitzarà amb una nova versió, quan els fets modifiquin alguna de les situacions exposades.

 

ABAST

Tota activitat laboral que pugui tenir com a conseqüència per als treballadors, un augment del risc general per a la població, de contagi per exposició al virus COVID-19.

DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

1. AVALUACIÓ DEL RISC

Degut a la situació epidemiològica mundial no es pot descartar que personal de l'empresa, com a població general, puguin entrar en contacte amb persones infectades per COVID-19. La probabilitat que això ocorri es considera actualment baixa.

El risc global per a la salut pública a Espanya es considera actualment moderat, sent aquesta avaluació la donada per les autoritats sanitàries.

 

2. MESURES ADOPTADES PER A PREVENIR QUALSEVOL EXPANSIÓ DE VIRUS:

Moventia adopta com mediades de Seguretat i Salut envers els seus treballadors, clients i proveïdors les següents mesures:

 • Qualsevol viatge sol·licitat serà sotmès a autorització considerant el país de destinació i serà la pròpia Oficina de Serveis de Moventia que canalitzarà l'autorització o no, realitzant les corresponents comprovacions amb els Serveis de Salut.
 • Reduir els viatges als estrictament necessaris. Abans d'iniciar un viatge de treball es consultarà la pàgina del Ministeri de Sanitat, per a reavaluar el risc juntament amb la participació del Responsable Immediat, si fos necessari.
 • Qualsevol reunió amb persones que habitin o de les quals es tingui coneixement que hagin visitat recentment considerats de risc, recomanant els mitjans telemàtics.
 • Evitar assistència a esdeveniments de pública concurrència com a fires, congressos, associacions, gremis, etc. Utilitzar, si pot ser, mitjans telemàtics.
 • Fomentar en la major mesura possible l'ús de les noves tecnologies, fomentar les videoconferències i altres mitjans telemàtics com a mitjans de comunicació prioritaris per a reunir-se amb persones que no es troben en el nostre cercle habitual de treball, i de les quals desconeixem la seva procedència.

S'adopten les següents mesures preventives:

 • Instal·lació de Posters en totes les àrees de Lavabo amb la recomanació de Rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó durant almenys 20 segons i després del contacte amb secrecions respiratòries. Usar un desinfectant per a mans a base d'alcohol si no hi ha aigua i sabó disponibles
 • Mantenir el distanciament social, evitar saludar amb contacte directe.
 • Es recomana ventilar sovint les sales de reunions i oficines.
 • Evitar la càrrega dels ambients. Tapar-se la boca i nas en tossir o esternudar amb mocadors d'un sol ús o amb la part interior del colze o de la màniga de la camisa
 • Evitar en la mesura del possible el contacte de les mans amb els ulls, el nas i la boca.
 • Es reforça la neteja de les instal·lacions amb desinfectants adequats, amb especial atenció a les superfícies que puguin ser susceptibles d'afavorir la transmissió, tenint en compte també el nombre de persones que poden tocar aquestes superfícies (oficines, espais comuns, etc). Com a relació no exhaustiva podem tenir en compte les taules, telèfons, interruptors, torns de fitxatge, serveis, sales de reunions, zones de menjador o descans, etc.
 • En el cas dels autobusos.- Una vegada realitzada la neteja ordinària de l'habitacle, es procedirà a realitzar una desinfecció amb detergent clorat que inclourà l'habitacle del conductor (volant, seient i quadre de comandaments) i la zona del passatge, fent especial èmfasi en les zones de major contacte del passatge com: baranes de les portes d'accés a l'autobús, anses de la part posterior dels seients, habitacles portaobjectes, reposabraços dels seients i cinturons de seguretat dels passatgers, si n'hi hagués. Allí on hi hagi, es netejarà i desinfectarà els lavabos dels vehicles.
 • Es reparteixen dispensadors de solució hidroalcohólica individuals i col·lectives per a la desinfecció de mans.

 

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis