Com a part del compromís amb la responsabilitat social, MOVENTIA treballa per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides, en especial d’aquells que son més rellevants per a l’activitat i context de l’organització.

 

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

 

La voluntat de MOVENTIA és promoure la formació i el desenvolupament professional dels treballadors i treballadores i fomentar iniciatives de Formació Dual per a la integració dels joves al mercat laboral. En aquest sentit es contribueix al ODS 4, concretament a la meta:

 

4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

 

Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes 

 

MOVENTIA té un compromís amb la reducció de les desigualtats en tots els sentits. En l’àmbit de la igualtat de gènere disposa de diverses eines per al foment de la igualtat i la no discriminació, contribuint així a les metes següents:

 

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes arreu del món.

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells de la presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l’empoderament de dones i nenes a tots els nivells.

 

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 

Garantir un entorn laboral segur i saludable, amb unes condicions laborals justes, prestant especial atenció a la inclusió de joves i persones amb discapacitat en el mercat laboral és la contribució de MOVENTIA a l’ODS, especialment en les següent metes:

 

8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats.

 

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

 

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa­dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

 

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

 

MOVENTIA té la voluntat de contribuir a la sostenibilitat de les ciutats i comunitats a través de la prestació de serveis de transport urbà segurs (seguretat viària), respectuosos amb el medi ambient (qualitat de l'aire, soroll, emissions...) i accessibles (mobilitat reduïda, persones d'edat...) per a totes les persones. Contribueix així a la consecució de les següents metes:

 

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjan­çant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

 

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

 

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

MOVENTIA treballa per actuar sota criteris de sostenibilitat, fomenta l’eficiència energètica i la prevenció i correcta gestió dels residus i porta a terme el control dels impactes ambientals de l’activitat. Contribueix a les metes següents:

 

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

 

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

 

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

 

 

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest

MOVENTIA porta a terme diferents accions per a l’eficiència energètica i aposta per a les energies netes i renovables, tant en les seves instal·lacions com en la flota. Contribueix així a les següents metes:

 

13.1: Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima.

 

13.2: Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en la política de l’empresa.

 

13.3: Millorar la sensibilització en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest i la reducció dels seus efectes.

 

Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

 

MOVENTIA col·labora amb les autoritats locals i la societat civil per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i, en concret, en les metes:

 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publico privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

 

17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els pro­gressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als països en desenvolupament.

 

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis