Sistema de Bon Govern Corporatiu

La societat ve demandant una pràctica empresarial responsable, major transparència, ètica i compromís de les empreses amb polítiques efectives d'anticorrupció, de respecte a la lliure competència i transparència financera.

MOVENTIA aspira al fet que la seva conducta i la de les persones a ella vinculades respongui i s'acomodi, a més de la legislació vigent, a un Sistema de govern corporatiu, d'acord amb els seus valors i principis ètics i de responsabilitat social.

Per a això, MOVENTIA ha elaborat el seu Sistema de Compliance (Model de Prevenció de Delictes), tenint en compte les recomanacions de bon govern de reconeixement general als mercats internacionals i els principis de responsabilitat social acceptats per la Societat, el qual constitueix una referència bàsica per al seu seguiment per tots els seus professionals i col·laboradors. A més, el mateix respon així mateix a les noves obligacions de prevenció penal imposades en l'àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

El respecte al Sistema de Bon Govern Corporatiu ha de ser considerat com un requisit essencial del compliment de les obligacions contractuals de tots els professionals i col·laboradors de MOVENTIA.

 

El Consell d'Administració

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis